13.04.2011 14:40

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení
§19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků
Východiskem Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a
licenčních poplatků mezi společnosti z různých členských států
Osvobození od daně z příjmů se uplatní, pokud licenční poplatky plynou od:
- Obchodní společnosti nebo družstva, daňového rezidenta ČR nebo
- České stálé provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného státu EU
Příjemce licenčních poplatků musí splnit následující podmínky:
- Je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, Švýcarska, Norska nebo Islandu
- Je mateřskou nebo sesterskou společností (podíl alespoň 25 %) nepřetržitě nejméně 24
měsíců (tuto dobu lze splnit i následně)
- Je kapitálovou společností
- Je jejich skutečným vlastníkem (beneficial owner)
- Neúčtuje tyto příjmy ve prospěch stálé provozovny umístěné v ČR nebo ve třetím státu
- Má rozhodnutí správce daně o přiznání osvobození těchto příjmů od daně dle § 38nb
Žádost o přiznání osvobození licenčních poplatků
- Místně příslušný správce daně poplatníka (zpravidla FÚ pro Prahu 1)
- Lze prostřednictvím plátce, případně jiné zmocněné osoby
- Rozhodnutí do 3 měsíců po dodání všech informací a důkazů
Povinné náležitosti:
- Potvrzení o daňovém rezidentství příjemce
- Potvrzení/prohlášení, že je skutečným vlastníkem
- Potvrzení zahraničního správce daně, že podléhá dani obdobné dani z příjmů
- Prokázání právní formy – výpis z OR či jiný podobný dokument Informace prokazující výši
podílu na dceřiné společnosti/společnostech a dobu držby – výpis z OR či jiný podobný
dokument
- Právní titul pro výplatu licenčních poplatků – kopie smlouvy
- Vše s úředním překladem do ČJ – doporučujeme ověřit se správcem daně

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999