AUDIT - Prověrka hospodaření měst a obcí

Technologie provedení prověrky hospodaření měst a obcí vychází z platných mezinárodních auditorských standardů a doložek vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění prověrek hospodaření územních samosprávných celků.
Auditorské práce provádíme v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků. Vlastní práce pak probíhají v následujících fázích.
Úvodní fáze
V úvodní fázi je odsouhlasen celkový postup v rámci prováděné služby se stanovením jednotlivých ověřovaných oblastí. Zároveň je určen harmonogram prací v návaznosti na časový plán.
Průběžný audit
Průběžné ověřování je kontrola oblastí, které jsou vymezeny v § 2 a §3 zákona 420/2004 Sb. Jedním z cílů této fáze auditorských prací je prověření a popsání informačního i účetního systému. Součástí je také posouzení existující vnitřní kontroly v tomto systému. Míra spolehlivosti vnitřních kontrolních mechanismů je dále prověřována a testována.
Další činnost auditora zahrnuje prověřování významných účetních případů. V organizaci je provedena kontrola průběhu inventarizační činnosti a jsou testovány jednotlivé další procesy. O výsledcích auditu je vystavena zpráva z průběžného auditu, která obsahuje souhrn kontrolovaných oblastí s popisem zjištěných nedostatků a návrh na jejich odstranění.
Ověření roční účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy
Před zpracováním závěrečné zprávy provádíme kontrolu zůstatků na účtech hlavní knihy k datu účetní závěrky a návaznost výkazů na tyto zůstatky. Přitom klademe důraz, aby tyto účetní výkazy vyjadřovaly přesný a pravdivý obraz o majetku, závazcích, čistém obchodním jmění a hospodářském výsledku organizace.
Práce jsou ukončeny závěrečnou zprávou auditora v souladu s požadavky § 10 zákona 420/2004 k přezkumu hospodaření. Zpráva obsahuje stanovisko auditora k sestavené účetní závěrce.
Dále účetní jednotka obdrží dopis auditora se závěry za jednotlivé ověřované oblasti s návrhem na odstranění zjištěných nedostatků v hospodaření.
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999